Przeczytaj

Przeczytaj

i przestrzegaj regulaminu

Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym do chowania zmarłych.

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

Właścicielem cmentarza jest parafia p.w. Narodzenia NMPanny w Kaźmierzu.

Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii.

Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od godz. 8:00 do zmroku.

Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym, należy:

  • ustalanie miejsca pochówku,
  • pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem,
  • wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym.

Każdy grób musi posiadać swojego opiekuna, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat oraz podpisaniu umowy może stać się dysponentem grobu.

Wszelkie sprawy dotyczące danego grobu załatwia wyłącznie osoba, która jest opiekunem grobu.

Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia (dotyczy to także miejsc zarezerwowanych).

Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się dawnym grobem i uiszczania stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat

Przy zgłaszaniu pochówku rodzina zmarłego obowiązana jest powiadomić proboszcza o wyborze firmy pogrzebowej.

Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.

Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt (projekt zawiera ogólny wygląd, wymiary zewnętrzne oraz napisy, które powinny odzwierciedlać prawdy chrześcijańskiej wiary i nawiązywać do Pisma Świętego).

Postawienie nagrobka lub grobu murowanego może nastąpić tylko po uprzedniej akceptacji jego projektu przez ks. Proboszcza.

Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą. Dysponowanie grobem może być dokonane wyłącznie za zgodą osoby opiekującej się danym miejscem pochówku.

Na wszelkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy cmentarza.

W szczególności dotyczy to: pogrzebu, postawienia nagrobka, remontu nagrobka, stawiania stałych elementów zdobniczych przy grobie, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu.

Wykonywanie prac na terenie cmentarza dopuszczalne jest wyłącznie po pisemnej akceptacji warunków ich prowadzenia ustalonych przez Zarządcę cmentarza.

Wszelkie prace remontowo-budowlane należy wykonywać w dni powszednie od godz. 8:00 do zmroku (nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne).

Pozostałości po remoncie lub rozbiórce starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

Zmiana lub uszkodzenie grobów sąsiednich w wyniku prac prowadzonych przy grobie, wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

Parafia ma prawo pobierania opłat od firm pogrzebowych wykonujących swoją działalność na terenie cmentarza, za korzystanie z narzędzi, sprzętów lub urządzeń należących do parafii.

Nie zezwala się, bez zgody Zarządcy cmentarza na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.

Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.

Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenie drzew czy krzewów znajdujących się na terenie cmentarza, oraz montowania ławek i układania chodników wokół grobów (wymagana jest zgoda Zarządcy).

Niedozwolone jest na terenie cmentarza:

  • wjazd pojazdami jednośladowymi,
  • pozostawienie dzieci do lat siedmiu bez opieki dorosłych,
  • przebywanie osób w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie napojów alkoholowych, palenie papierosów,
  • niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,
  • wprowadzanie zwierząt,
  • wypalanie śmieci.

Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich Innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC.

Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej oraz Kodeksu Cywilnego.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.