blue flower

Biuro Parafialne

64-530 Kaźmierz ul. Kościelna 4 czynne;
Wt, Czw, Sob, godz. 9.00-11.00; Czw. godz. 16.00-17.30

tel.  Biuro; + 48 61 29 18 296 wikariat; 61 29 17 860

Jerzy Oses

Spis treści

KAJETAŃCZYK Jan, (1924-1993), ksiądz kanonik, proboszcz i dziekan w Śremie. Urodził się 6 sierpnia 1924 r. w Lucinach (pow. Śrem). Był piątym synem Franciszka, robotnika rolnego i Apolonii, z d. Malińska. Przez cztery lata chodził do szkoły w Lucinach, a następnie do szkoły powszechnej w Śremie, którą ukończył w 1938 i zgłosił się do gimnazjum. Po zdanym pomyślnie egzaminie wstępnym nie miał pewności, czy będzie mógł rozpocząć naukę, gdyż możliwości finansowe rodziców nie pozwalały uiścić czesnego. Pod koniec wakacji znalazł się fundator mundurka szkolnego, a gmina opłaciła czesne. Naukę przerwał po wybuchu II wojny światowej, kontynuował ją od lutego 1945 i ukończył maturą w 1948. W latach 1948 -1954 studiował w seminariach duchownych w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 27 V 1954 z rąk bp. F. Jedwabskiego w poznańskiej farze. Pracę duszpasterską rozpoczął w Kępnie (trzy lata), następnie w Odolanowie (rok) i w parafii świętej Anny w Poznaniu (pięć lat). Proboszczem został 3 XII 1963 r. w Kaźmierzu, a od 1 VII 1972 w parafii NMP Wniebowziętej w Śremie. W 1977 mianowany został dziekanem dekanatu śremskiego i funkcję tę sprawował do śmierci. Jako proboszcz dokonał znaczących i niezbędnych remontów kościołów: farnego, po-franciszkańskiego i b. konwiktu. Przystosował m. in. prezbiterium do liturgii posoborowej, wymalował wnętrze fary, wymienił dachówki. Wybudował w Mechlinie kaplicę i salkę katechetyczną. Za jego kadencji Minister Kultury i Sztuki przyznał parafii nagrodę III stopnia w konkursie na „Najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego", za pieczołowite odrestaurowanie kościoła farnego (1985). W grudniu 1988 został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły w Środzie Wlkp. Jako gospodarz parafii organizował i przyjmował 2-3 IX 1977 nawiedzenie M. B. w Obrazie Jasnogórskiej Królowej. 28 X 1987 został powołany w skład diecezjalnej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i uczestniczył w pracach Poznańskiego Synodu Archidiecezjalnego (1992-93). Jako dziekan dek. śremskiego aktywnie włączał się w różne uroczystości organizowane w Śremie i powiecie śremskim Dał się poznać jako gorliwy, bez reszty oddany, ogromnie pracowity kapłan. W „Pierwiosnku" (1993), opublikował Wspomnienia absolwenta. Został odznaczony: Odznaką Honorową Za Zasługi dla Ziemi Śremskiej (1986). Zmarł 14.10.1993 i pochowany został 19.10.1993 na cmentarzu farnym.

Rezler M..., s. 355, 437; Śrem. Kronika Wydarzeń, 1985, s.ll; tamże, 1986, s. 4; Adamczewski W., Kronika Nawiedzenia M.B. w Obrazie Jasnogórskim (mps.). S. 1977; Wiczyńska E., Ks. Jan Kajetańczyk (referat, mps.), S. 2003; Wspomnienia i nekrologi, w: Gazeta..., 1993, nr 15, s. 1-3; Scheller A., Dziękczynny kondukt, w: Tygodnik..., 1993 nr 74, s. 10-11; „Miesięcznik Kościelny Arch. Pozn." 1994, nr 9, s. 365; „Głos Wlkp." z: 16 X- 1993, 16 X; Fot. M Matuszczak.

Bernard Scheller

Nekrolog

Copyright © 2020, Parafia pw. Narodzenia NMP w Kaźmierzu. All Rights Reserved.